Udelenie súhlasov v zmysle GDPR

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími predpismi. Dodržiavame Kódex správania prijatý skupinou prevádzkovateľov internetových obchodov net.biz, ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľmi internetových obchodov. S Kódexom správania sa môžete oboznámiť na www.netbiz.sk/kodex 

V našom internetovom obchode v zmysle vyššie uvedeného GDPR nariadenia vyžadujeme nasledovné slobodne udelené súhlasy tak, aby Vaše práva boli vždy uplatňované v súlade s legislatívou.

Spracúvanie osobných údajov na Účtovné a daňové účely

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov na účtovné a daňové účely v zmysle nariadenia GDPR - Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.


(Zrušením súhlasu beriem na vedomie, že bude ukončený zmluvný vzťah, bez negatívnych dopadov na dotknutú osobu. Ďalej beriem na vedomie, že neudelením súhlasu v zmysle legislatívy nie je možné vyhotoviť faktúru, ale iba zjednodušený daňový doklad bez uvedenia osobných údajov dotknutej osoby, pričom v tomto prípade podľa VOP podmienok nie je možné realizovať obchodný vzťah formou internetového predaja. Týmto nie je porušený princíp slobodného a voľného udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov.)

Vyhlásenie o veku vyššom ako 16 rokov

Vyhlasujem, že som starší ako 16 rokov.


(Nariadenie GDPR osobitne požaduje zohľadňovať postavenie neplnoletých osôb pri spracúvaní ich osobných údajov. Základným motívom prijatia nariadenia GDPR je posilnenie práv dotknutých osôb. Nariadenie GDPR pritom jasne stanovuje, že spracúvanie osobných údajov neplnoletých osôb pri službách informačnej spoločnosti bude zákonné len vtedy, ak neplnoletá osoba má aspoň 16 rokov. Podľa VOP podmienok nie je možné realizovať nákup produktov osobám mladším ako 16 rokov.)

Spracúvanie osobných údajov za účelom poskytnutia sprostredkovateľom a tretím osobám

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov za účelom poskytnutia sprostredkovateľom a tretím stranám ako sú prepravné spoločnosti a iné organizácie v zmysle Ochrany osobných údajov.

 

Zoznam tretích osôb, ktorým poskytujeme osobné údaje:

 

 

(Zrušením súhlasu beriem na vedomie, že nebude možné doručiť produkty priamo na adresu dotknutej osoby, bez negatívnych dopadov na dotknutú osobu, pretože naďalej zostáva možnosť osobného vyzdvihnutia na prevádzke. Ďalej beriem na vedomie, že neudelením súhlasu v zmysle legislatívy nie je možné vyhotoviť dodací list a prepravný list, ale iba zjednodušený doklad bez uvedenia osobných údajov dotknutej osoby, pričom v tomto prípade podľa VOP podmienok nie je možné realizovať obchodný vzťah formou internetového predaja. Týmto nie je porušený princíp slobodného a voľného udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov.)